TERMENI ȘI CONDIȚII
Termeni și Condiții Generale

Termeni și Condiții Generale

I. Obiectul și domeniul de aplicare

1. Următoarele Condiții Generale de Afaceri (T & C) se vor aplica tuturor contractelor de consultanță încheiate și altor servicii oferite de Szilaghi Consulting. Ele se aplică, de asemenea, în cazurile în care Szilaghi Consulting își asumă rolul de agent extern de protecție a datelor.

2. Aceste T & C vor constitui o parte semnificativă a oricărui acord încheiat, cu excepția cazului în care un astfel de acord prevede în mod expres altfel. Acestea se vor aplica, de asemenea, oricaror relatii de afaceri viitoare intreprinse cu Clientul, fara a fi necesara nici o incorporare expresa a acestora in aceasta privinta.

3. Orice termeni și condiții divergente ale activității Clientului, precum și orice modificări sau completări ale acestora vor fi valabile doar dacă au fost recunoscute în scris de Szilaghi Consulting. Acest lucru se întâmplă și în cazul în care nu a fost făcută în mod expres nicio obiecție față de aplicarea termenilor și condițiilor de afaceri și / sau de livrare a Clientului.

II. Conținutul contractului

1. Szilaghi Consulting este obligată să furnizeze serviciile specificate în acordul individual și / sau confirmarea atribuirii contractului. Nu este obligată să aducă vreun rezultat special, în special realizarea oricărei previziuni.

2. În cazul în care executarea serviciilor de consultanță se efectuează în formă scrisă, declarațiile scrise în cauză sunt obligatorii. Orice declarații orale făcute de angajații Szilaghi Consulting care nu sunt în legătură cu contractul atribuit nu vor fi obligatorii în toate cazurile.

3. Szilaghi Consulting poate beneficia de serviciile unor experți terți în îndeplinirea obligațiilor sale.

4. În cazul în care există o schimbare în circumstanțele reale după desfășurarea serviciilor de consultanță și dacă Szilaghi Consulting va cunoaște o astfel de schimbare, Szilaghi Consulting nu va fi obligată să informeze Clientul cu privire la această modificare sau consecințele acesteia.

5. Cu excepția cazului în care părțile stipulează altfel, Szilaghi Consulting are dreptul să folosească numele și logo-ul Clientului în contextul propriilor eforturi de publicitate (de exemplu, pe site-ul său, în materiale de vânzări și în alte prezentări).

III. Activități în calitate de agent extern de protecție a datelor

1. În cazul în care Szilaghi Consulting este contractat să acționeze în calitate de agent extern de protecție a datelor, Szilaghi Consulting va furniza serviciile specificate în conformitate cu dispozițiile legale conținute în GDPR. Szilaghi Consulting garantează că deține gradul de expertiză și fiabilitate cerut în acest sens. Szilaghi Consulting va lucra, în calitate de agent independent de protecție a datelor, pentru a asigura protecția datelor și respectarea legislației privind protecția datelor și a altor reglementări privind protecția datelor. În plus, Szilaghi Consulting va acționa ca un punct de contact pentru toate problemele legate de protecția datelor și va sprijini, la cerere, Clientul în implementarea măsurilor în contextul protecției datelor.

2. Din proprie inițiativă și periodică, Szilaghi Consulting furnizează clientului informații cu privire la evoluțiile actuale în ceea ce privește legislația privind protecția datelor și diversele organizații naționale și internaționale.

3. Szilaghi Consulting va întocmi raportul anual de audit cerut de lege la cerere. În plus, Szilaghi Consulting, la cerere, acționează în calitate de consultant în ceea ce privește implementarea unui sistem optimizat de management al protecției datelor. De asemenea, Szilaghi Consulting va oferi servicii de consultanță și asistență în contextul coordonării și monitorizării tuturor datelor și protecției datelor
măsuri de susținere efectuate în temeiul GDPR.

4. În plus, Szilaghi Consulting organizează, la cerere, sesiuni de formare privind cerințele de protecție a datelor pentru angajații responsabili cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

5. Szilaghi Consulting va întocmi indexul procedurilor cerute în conformitate cu GDPR și va asigura că Clientul este capabil să furnizeze informațiile despre organismul administrativ responsabil și indexul procedurilor care urmează să fie divulgate publicului în conformitate cu statutul.

6. Szilaghi Consulting se angajează să plaseze un angajat care a fost obligat să păstreze secretul și deține în acest sens competența necesară de care dispune Clientul în această privință. Szilaghi Consulting are dreptul să înlocuiască acest angajat cu orice altă persoană la fel de adecvată în orice moment.

IV. Garanția termenelor fixate

1. Cu excepția cazului în care acestea au fost confirmate expres în scris, orice date stipulate nu sunt, în general, obligatorii și indică doar o perioadă de timp aproximativă pentru prestarea serviciilor respective. În cazul în care executarea de către Szilaghi Consulting a unui serviciu confirmat în scris este supus întârzierii care depășește termenul menționat pentru a fi îndeplinită, orice drepturi care decurg din această întârziere devin executorii numai după expirarea perioadei de grație stipulate în scris , de cel puțin trei săptămâni și emiterea unui avertisment de neacceptare a performanței.

2. În cazul în care Szilaghi Consulting își desfășoară activitatea în contextul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale, Clientul trebuie să inspecteze elementele în cauză imediat după livrarea / punerea în funcțiune și să notifice în scris Szilaghi Consulting existența unor defecte evidente în termen de 14 zile și de orice defecte ascunse fără întârziere după descoperire. Într-un astfel de caz, obligațiile de garanție ale Szilaghi Consulting vor fi
reglementate de dispozițiile legale relevante.

3. Szilaghi Consulting are dreptul să se bazeze pe descrierea de către Client a circumstanțelor de fapt ca fiind complete și exacte. Aceasta verifică doar această descriere atunci când este evident că există inexactități.

4. Realizarea de către Szilaghi Consulting a serviciilor de consultanță nu trebuie să producă efecte de protecție în beneficiul terților. În cazul în care o terță parte va formula, cu toate acestea, o cerere de despăgubire împotriva întreprinderii Szilaghi Consulting, se va aplica secțiunea IX.

5. Szilaghi Consulting este obligată să păstreze confidențialitatea tuturor secretelor comerciale ale Clientului despre care devine conștientă în contextul colaborării sale cu acesta din urmă.

V. Drepturi de autor și drepturi de utilizare, proprietate

1. Toate proiectele, conceptele și lucrările pregătite de Szilaghi Consulting vor fi considerate a fi opere protejate prin dreptul de autor în sensul Legii privind drepturile de autor din România (Legea 8/1996), chiar dacă acestea nu îndeplinesc cerințele impuse de aceasta. Prin urmare, niciuna dintre lucrările efectuate de Szilaghi Consulting nu poate fi utilizată sau prelucrată în alte scopuri decât scopul contractual fără consimțământul lui Szilaghi Consulting.

2. În cazul unui transfer de titlu, domeniul de aplicare al acestui transfer în termeni geografici, temporali și substanțiali este reglementat exclusiv de dispozițiile contractuale sau de scopul contractual, după caz; Legea privind drepturile de autor din România se aplică în mod corespunzător. Titlul va trece la Client doar după plata integrală a remunerației de plată pentru executarea contractului.

3. Szilaghi Consulting va fi identificat ca creator / dezvoltator în mod obișnuit în orice publicație, în special în contextul domeniilor de Internet.

4. Dreptul de proprietate asupra produsului de lucru generat de Szilaghi Consulting va trece la Client numai după plata integrală a remunerației plătibile pentru executarea contractului.

VI. Întreprindere fără concurență; confidențialitate

1. Szilaghi Consulting se angajează să informeze Clientul cu privire la eventualele conflicte de natură concurențială cu alte companii și va accepta, la cerere, o întreprindere de non-concurență în favoarea Szilaghi Consulting în ceea ce privește gamele de produse și servicii care vor fi stabilite pe baza individual.

2. Szilaghi Consulting se angajează să păstreze secretul tuturor datelor confidențiale pe care le cunoaște în contextul punerii în aplicare a acordului.

3. Clientul este obligat să se abțină de la orice acțiune care ar putea compromite independența angajaților Szilaghi Consulting. Prin urmare, Clientul se angajează să nu recruteze sau să angajeze în alt mod pe nici un angajat al Szilaghi Consulting însărcinat cu dezvoltarea proiectului care constituie obiectul acordului de consultanță încheiat cu Szilaghi Consulting sau să facă orice oferte corespunzătoare de angajare a acestor angajați pe toată durata termenul respectivului acord și pentru o perioadă de 24 de luni ulterior.

VII. Plata facturilor

1. Prețul stabilit este supus cotei legale de TVA.

2. Facturile se plătesc integral imediat după primire. Dobânzile aferente sumei stabilite prin lege vor fi percepute după 14 zile de la data facturării.

3. Compensarea oricărei cereri reconvenționale sau executarea oricărui drept de reținere este permisă numai în cazul în care creanțele Clientului nu sunt contestate sau au fost stabilite într-un mod obligatoriu din punct de vedere juridic.

VIII. Remuneraţie

1. În cazul în care părțile nu au convenit asupra unei remunerații fixe, facturile se calculează pe baza tarifelor zilnice ale Szilaghi Consulting și în funcție de cantitatea de muncă efectiv realizată. Rata zilnică se calculează pe baza unei zile lucrătoare de 8 ore lucrătoare. Fiecare oră sau parte dintr-o oră va fi facturată la 1/8 din tariful zilnic. Fiecare oră de ore suplimentare este supusă unei suprataxe.

2. Orice cheltuială și toate cheltuielile efectuate în legătură cu executarea contractului sunt suportate de Client, cu condiția ca acesta să fie aprobat în prealabil de acesta. Szilaghi Consulting va folosi, acolo unde este posibil, mijloacele de transport cele mai favorabile.

IX. Costurile terților

1. În cazul în care părțile nu sunt de acord cu plata unei sume forfetare în această privință, Szilaghi Consulting va fi rambursată pentru orice cheltuieli terților și a celor auxiliare, cum ar fi costurile legate de punerea în funcțiune a serviciilor experților terți și cheltuieli legate de telefon, fax și curier, etc., pe o bază separată.

2. De asemenea, Szilaghi Consulting are dreptul să contracteze furnizarea tuturor serviciilor necesare executării contractului către terți în numele și pentru contul Clientului. Cu toate acestea, orice astfel de externalizare va fi supusă consimțământului prealabil al Clientului.

X. Răspundere și transport

1. În cazul unui prejudiciu cauzat de neglijență obișnuită, Szilaghi Consulting este răspunzătoare numai pentru o sumă reprezentând valoarea totală a contractului. Un eveniment de prejudiciu este considerat a cuprinde suma tuturor creanțelor tuturor reclamanților care decurg din performanța aceluiași serviciu. Szilaghi Consulting nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu rezultat din neglijență obișnuită, care nu a fost nici previzibilă, nici tipică pentru tipul de acord contractual în cauză. În cazul în care Clientul dorește obținerea unei asigurări mai extinse de asigurare de la un asigurător de răspundere civilă, acesta trebuie să îl informeze în consecință pe Szilaghi Consulting. Într-un astfel de caz, Clientul va suporta costurile legate de acoperirea mai extinsă a asigurării, în măsura în care poate fi obținută o astfel de acoperire.

2. Clientul suportă riscul asociat oricărui lot de documente originale. Acest lucru se întâmplă și în cazul în care transportul se efectuează în aceeași zonă în care este situată Szilaghi Consulting sau de către angajați sau vehicule ale acestuia din urmă. Szilaghi Consulting are dreptul, dar nu este obligată să obțină asigurare pentru orice livrare efectuată în numele și pentru contul Clientului.

3. Toate cererile de despăgubire devin prelungite după o perioadă de 2 ani de la data la care cunoașterea prejudiciului în cauză este atinsă.

4. În cazul în care Szilaghi Consulting elaborează opinii juridice sau acordă sau acordă asistență în acordarea de sigle de aprobare în contextul protecției datelor în numele Clientului, Clientul recunoaște în mod expres că, deși opiniile exprimate în aceste opinii juridice reflectă Szilaghi Consultanța profesională a consultanței, acestea nu constituie nicio garanție în sensul că o instanță chemată să abordeze chestiunea juridică în România
întrebarea sau o agenție (protecția datelor) sau o instituție comparabilă ar ajunge la aceleași concluzii. Dimpotrivă, nu se poate exclude posibilitatea ca, ținând cont de sfera discreției conferite acestor instituții, acestea să ajungă la concluzii diferite. În cazul în care se dovedește acest lucru, Szilaghi Consulting nu își asumă nicio răspundere în acest sens, în special pentru orice pierdere financiară suferită de Client ca rezultat.

XI. Termene contractuale, reziliere

1. Durata termenului contractual este reglementată de dispozițiile cuprinse în acordul individual și / sau de confirmarea acordării contractului.

2. Orice încetare trebuie să fie făcută în scris.

3. În cazul în care părțile convin asupra unei clauze contractuale fixe, se exclude rezilierea contractului în mod obișnuit înainte de expirarea termenului contractual menționat. Posibilitatea de a rezilia un acord pentru o cauză bună nu va rămâne afectată.

XI. Dispoziții finale

1. Locul prestării în scopul livrării și plății și locul de competență pentru orice conflict între părțile contractante va fi Cluj Napoca, România, în măsura în care contractantul este un om de afaceri, o persoană juridică de drept public sau o persoană juridică fond special de drept public. Locul de competență se aplică și în cazul altor persoane decât cele specificate în cele de mai sus, în cazul în care Clientul nu are niciun loc de jurisdicție generală în România, își muta domiciliul și / sau sediul în străinătate imediat după încheierea contractului sau domiciliul și / sau locul de desfășurare a activității sau locul obișnuit de reședință nu sunt cunoscute la data introducerii acțiunii în cauză.

2. Nulitatea dispozițiilor individuale nu afectează valabilitatea restului acordului. O clauză nevalidă trebuie, în măsura în care este posibil și prin interpretare contractuală suplimentară, să fie înlocuită cu o dispoziție care să reflecte cel mai bine scopul său inițial.

3. Cu excepția cazului în care părțile prevăd altfel, orice relații contractuale încheiate cu contractori străini sunt supuse, de asemenea, dreptului român.

Ai un proiect despre care ai vrea să ne vorbești?

Szilaghi Consulting
Calea Dorobantilor 89, Bl X3, Sc 1, Ap 2, Cluj Napoca, CJ, 400609, Romania